اطلاعات مربوط به فرآیند

تعريف فرآيند
  تمامی فعاليت های نو و جديد مرتبط با ياددهی-يادگيری که توسط اعضای هيأت علمی، دانشجويان يا کارکنان نظام سلامت برای بهبود کيفيت و برون ده يادگيری فراگيران در عرصه های مختلف آموزش علوم پزشکی انجام گرفته و استمرار دارد.
 
  شرايط ورود به جشنواره
 
  ۱- فعاليت آموزشی که منجر به بهبود يادگيری می گردد
  ۲- در راستای اهداف جشنواره باشد
  ۳- در جشنواره های قبلی معرفی نشده باشد (گواهی يا تقديرنامه دريافت نکرده باشد)
  ۴- نوآوری داشته باشد (يک متد روتين که همه يا اکثريت مدرسان مورد استفاده قرار ميدهند نباشد)
  ۵- حداقل يک نيمسال اجرا شده باشد
  ۶- بيش از ۵ سال از اجرای آن نگذشته باشد
  ۷- تأييديه از طرف دانشکده مبنی بر اجرای فرآيند داشته باشد
 
  •  در مورد اختراعات و ابداعات اگر در يک نيمسال اجرا شده باشد (از يک ابداع آموزشی (وسيله)) برای آموزش به دانشجويان استفاده شده باشد، بعنوان فرآيند محسوب می شود.