فراخوان جشنواره

فراخوان شرکت در دهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری

  با گراميداشت ياد و خاطره استاد گرانقدر شهيد مطهری، نماد علم و ايمان، دهمین جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور شناسايی، انتخاب و قدردانی از فرآيندهای برتر آموزشی و همچنين شناسايی و معرفی برنامه­ ها، فرآيندها و دستاوردهای اثربخش و نوين آموزشی و ايجاد بستر تبادل تجربيات و کمک به ارتقاء کيفيت آموزشی در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. در اين جشنواره، فضا و بستر لازم برای حضور فعال عموم اعضای هيئت علمی دانشگاهها در گروه­های آموزشی در دانشکده­های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهيا خواهد بود.

حيطه های جشنواره:

  ۱- تدوين و بازنگری برنامه های آموزشی

 ۲ - روش ها و تکنيک های آموزشی

  ۳- سنجش، ارزشيابی و اثر بخشی آاموزشی

 ۴ - مرجعيت، رهبری و مديريت آموزشی

  ۵- مشاوره و راهنمايی  و فعاليت های فرهنگی و امور تربيتی و اجتماعی

  ۶- محصولات آموزشی

  لذا با توجه به مصوبه کميته علمی نهمین جشنواره آموزشی دانشگاهی و کشوری شهيد مطهری، تمامی فرآيندها،‌ فعاليت­ها و محصولات آموزشی ارسال شده توسط اعضای محترم هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و افراد فعال در زمينه آموزش علوم پزشکی، مورد داوری قرار  خواهد گرفت و فرآيندهای برتر و مطلوب دانشگاهی از بین آنها انتخاب خواهند شد. ضمن تقدير از فرآيندهای برتر دانشگاهی در روز جشنواره دانشگاهی، فرآيندهای برتر دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی خواهد شد .

  در راستای شرکت در جشنواره توجه به نکات زير ضروری است:

  ۱. فرآيندهای ارسالی می بايستی در يکی ازحيطه های ششگانه ذکر شده باشند.

  ۲. فرآيندهای معرفی شده در جشنواره های قبلی، واجد شرايط برای شرکت در جشنواره دانشگاهی سال ۱۳۹۵ نخواهند بود.

  ۳. هر فرد می تواند حداکثر ۳ فرآيند برای شرکت در جشنواره معرفی نمايد.

  ۴. هر فرآيند آموزشی بايد حداقل دو نيمسال تحصيلی اجرا شده باشد.

  ۵. ارائه نامه تأييديه معاونت آموزشی دانشکده مبنی بر اجرا شدن فرآيند ضروری است. (فرمت تأييديه در سايت جشنواره موجود می باشد)

  ۶. فرآيندها و دستاوردهای آموزشی در دانشگاه توسط کميته علمی جشنواره براساس شاخص های تعيين شده توسط کميته علمی که در سايت جشنواره موجود است، بررسی و انتخاب می شوند.

  ۷. تعدادی از فعاليت ها و دستاوردهای آموزشی برتر دانشگاهی برای شرکت در جشنواره کشوری معرفی و در صورت واجد شرايط بودن در جشنواره کشوری شرکت خواهند کرد.

  ۸. دانشکده ها، گروه ها و افراد بايد حداکثر تا ۳۰ آذر ماه۱۳۹۵ نسبت به معرفی فرآيندها و دستاوردهای آموزشی مطلوب خود اقدام نمايند.

  ۹. اطلاعات مربوط به فرآيندهای معرفی شده بايد در قالب فرم ثبت اطلاعات فرآيند در سايت جشنواره(motahari.mui.ac.ir) ارسال شود.

  ۱۰. ارسال اطلاعات هر فرآيند در قالب فرم ثبت اطلاعات که در سايت جشنواره موجود است، الزامی مي­باشد. در غير اين­صورت قابل داوری و درج در کتاب جشنواره نخواهد بود.

  ۱۱. فرآيند های برگزيده شده توسط کميته علمی، در جشنواره دانشگاهی که در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، مورد تجليل قرار خواهند گرفت.

لطفاً فرآيند های آموزشی را از طريق سايت جشنواره motahari.mui.ac.irو با تکميل فرم ثبت اطلاعات فرآيند، به منظور شرکت در جشنواره ارسال فرماييد.  در صورت بروز هر گونه مشکل جهت کسب اطلاعات بيشتر با ایمیل merc@edc.mui.ac.irیاشماره تلفن ۳۷۹۲۳۳۵۳تماس حاصل فرماييد.