فرایندهای قابل تقدیر کشوری سال ۹۷

فرایندهای قابل تقدیر

 

نام صاحب فرایند

عنوان فرایند

دکتر بهرام پاک زاد

طراحي و ساخت مانکن آموزشي معاینه و كشيدن مايع آسیت شکم

امیررضا منطقی نژاد

طراحی ، اجرا و ارزشیابی آزمایشگاه مجازی آنلاین انگل شناسی ، قارچ شناسی و حشره شناسی(vlab.mui.ac.ir)