مجریان جشنواره

دبیر کمیته علمی: دکتر نیکو یمانی

 

 

دبیر کمیته اجرایی: دکتر آرش نجیمی

 

 

کمیته تخصصی یاددهی- یادگیری

رئیس کمیته: دکتر حقانی

اعضاء: دکتر اعتباری- دکتر یقینی- دکتر پاک نهاد- دکتر عادل مهربان

 

کمیته تخصصی محصولات آموزشی

رئیس کمیته: دکتر حق جوی جوانمرد

اعضاء: دکتر یزدان نیک- خانم احسانپور- دکتر شهیدی

 

کمیته تخصصی تدوین و بازنگری

رئیس کمیته: دکتر یمانی

اعضاء: دکتر مصطفوی- دکتر طحانی-دکتر رضایی- دکتر آویژگان- خانم خزاعلی

 

کمیته تخصصی یادگیری الکترونیکی

رئیس کمیته: دکتر نجیمی

اعضاء: دکتر رفیعی نیا- دکتر جوکار- دکتر صحتی- دکتر جهانبخش

 

کمیته تخصصی مدیریت و رهبری

رئیس کمیته: دکتر ایرج پور

اعضاء: دکتر سلیمانی- دکتر فرقانی- دکتر سامی

 

کمیته تخصصی ارزشیابی آموزشی

رئیس کمیته: دکتر اطهر امید

اعضاء: دکتر صبوری- دکتر پورزمانی- دکتر جعفرزاده سامانی-دکتر محمدی زاده

 

 

اعضای هیات داوران

دکتر نعمت بخش- دکتر یقینی- دکتر رحیمی- دکتر طالقانی- دکتر اعتباری-دکتر رضوی- دکتر رضایتمند- دکتر مصطفوی- دکتر درخشنده

 

 

اعضای کمیته اجرایی

دکتر آرش نجیمی-دکتر اطهر امید- خانم احسانپور-بهاره سلیمانی-لیلا حیدری