آیین نامه دانشگاهی

  آئين نامه دانشگاهی جشنواره آموزشی شهيد مطهری
 
  جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور تجليل و تکريم اساتيد عرصه آموزش پزشکی و برای شناسائی و معرفی فرآيند های آموزشی مطلوب کشوری ، دانشگاهی و همچنين نوآوری ، ابداع و معرفی فرآيند های جديد به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد.
 
  ماده ۱: اهداف فرعی:
  الف) ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتيد معزز آموزشی کشور
  ب) شناسائی فرآيند های مطلوب دانشگاهی
  ج) ارتقاء فرآيندهای جاری آموزشی در دانشگاهها
  د) ابداع ، اصلاح فرآيند ها ، تجهيزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی.
  هـ) توجه به فرآيند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها
  و) شناسائی و طراحی فرآيند های جديد آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه
  ز) ايجاد فضای مناسب علمی جهت حضور گسترده تر اساتيد در توليد علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب يا نشريات (Fact,s)
  ح) ايجاد فضای رقابت سالم در توليد علم در سطح کشور
  ط) ايجاد فرصتهای جديد شغلی برای اساتيد دانشگاهها و موسسات آموزشی و کمک آموزشی
  ی) ايجاد بازار برای فرآيند های آموزشی جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاری در راستای توليد علم
  ک) ايجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی
 
  ماده ۲ : تعاريف
  الف) جشنواره آموزشی : به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در پی بررسی و ارزيابی فرآيند های برتر معرفی شده توسط اعضاء هيات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و يا وسايل آموزشی و کمک آموزشی توليد شده توسط بخش خصوصی و يا اشخاص حقيقی و حقوقی توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور انجام می شود. و منجر به شناسائی و معرفی اساتيد و فرآيندهای آموزشی مطلوب دانشگاهی و شرکت در جشنواره آموزشی کشوری می گردد.
  ب) فرآيندهای آموزشی : به تمامی فعاليت های يادگيری و ياد دهی گفته می شود که اعضاء هيئت علمی انجام می دهند تا موجبات افزايش کيفيت و برون داد (Out Put) آموزشی گردد . اين فرآيندها در حيطه های گوناگون آموزشی اعم از علوم بالينی ، پايه ، آموزش در عرصه ، روش های نوين ارزيابی و ... شناسائی و به دانشگاهها ابلاغ می گردد.
  ج) فرآيند برتر: به بهترين فرآيند آموزشی معرفی شده توسط هر يک از اعضاء هيئت علمی يا اشخاص حقيقی يا حقوقی گفته می شود که به تائيد گروه مربوطه رسيده باشد.
  د) فرآيند مطلوب دانشگاهی : به فرآيندهای برتر منتخب کميته علمی دانشگاهی موضوع ماده (۶) اين آئين نامه که دارای حداقل های مورد انتظار (استانداردها) جهانی باشد گفته می شود.اين فرآيندها اجازه حضور و رقابت در سطح جشنواره کشوری را خواهند داشت.
  هـ) فرآيند مطلوب کشوری : به فرآيندهای منتخب کميته علمی موضوع ماده ۱۵ اين آئين نامه که از بين فرآيندهای مطلوب دانشگاهی انتخاب می شوند ، گفته می شود . اين فرآيندها به عنوان الگو در سطح کشوری معرفی و ترويج خواهند شد.
  و ) به کليه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزش عالی در اين آئين نامه دانشگاه گفته شده که در سطح دانشگاهی جشنواره را برگزار خواهند نمود.
  ماده ۳:
  کليه دانشگاهها که در ارتباط با علوم پزشکی فعاليت می کنند ، موسسات و سازمانهای توليد کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی وکليه اشخاص حقيقی و حقوقی که در زمينه علوم پزشکی فعاليت می نمايند می توانند در اين جشنواره شرکت نمايند.
  ماده ۴ :
  اين جشنواره در سطح دانشگاهی برگزار می گردد.
  ماده ۵ :
  دانشگاهها مکلف هستند طی فراخوان عمومی نسبت به پذيرش فرآيند های برتر اعلامی توسط اعضاء هيئت علمی يا همکاران نامبرده پس از تائيد گروه مربوطه يا موسسات توليد کننده لوازم آموزشی يا کمک آموزشی اقدام نمايند.
  ماده ۶ : فرآيند های مطلوب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط کميته علمی دانشگاهی متشکل اعضای ذيل از بين تمام فرآيندهای برتر معرفی شده پس از بررسی انتخاب خواهند شد.
  ۱ _ رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالی به عنوان رئيس جشنواره
  ۲ _ معاونت آموزشی دانشگاه يا موسسه آموزش عالی به عنوان دبير جشنواره
  ۳ – مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
  ۴ _ دو نفر از اعضاء گروه آموزشی مربوط به فرآيند برتر معرفی شده به انتخاب رئيس ترجيحاً مدير گروه مربوطه و يکی از اساتيد با مرتبه دانشياری و بالاتر
  ۵ _ يک نفر از دانشجويان ممتاز رشته مربوط به فرآيند برتر معرفی شده به انتخاب دبير
  ۶ _ يک نفر از کارشناسان آموزشی EDC به انتخاب معاونت آموزشی به عنوان مسئول دبيرخانه جشنواره دانشگاهی
  ۷ _ يک نفر از موسسات توليد کننده وسايل آموزشی و کمک آموزشی در صورت طرح موضوع مربوط به آن موسسات به انتخاب مسئول استانی اتحاديه مربوطه
  ماده ۷ : منتخبين دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی می گردند و از آنها در سطح دانشگاهی تجليل به عمل ميآيد.
  ماده ۸ :‌اعطاء امتيازات آموزشی ، پايه تشويقی ،‌امتياز برای ارتقاء عضو هيات علمی برای گروه آموزشی و دانشکده ، دانشگاه ، تسريع در ، چاپ کتابچه ، فرصت مطالعاتی و شرکت در کنگره ها با هزينه دانشگاه و جوايز نقدی و اعتباری به منتخبين دانشگاهی به موجب آئين نامه ای خواهد بود که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصويب و ابلاغ خواهد شد.
  ماده ۹ : دانشگاهها در سه روز اول هفته آموزشی در ارديبهشت هر سال با برگزاری جشنواره دانشگاهی نسبت به معرفی و تجليل از فرآيند های آموزشی مطلوب دانشگاهی و برتر اقدام می نمايند.
  تبصره : حضور نماينده و يا نمايندگان وزارت بهداشت در جشنواره در صورت دعوت بلامانع می باشد.
  تبصره : دانشگاهها گزارش مکتوبی از نحوه انتخاب و اجراء جشنواره را به دبيرخانه جشنواره مستقر در معاونت آموزشيارسال می نمايند.
  ماده ۱۰ : هزينه های مربوط به جشنواره از محل اعتبارات دانشگاهها تامين و پرداخت خواهد شد.
  تبصره ۱ : جذب کمک های مالی و گروههای تامين مالی برای برگزاری جشنواره بلامانع می باشد.
  تبصره ۲ : همه ساله به منظور اجرای اين جشنواره اعتبارات لازم در بودجه دانشگاهها پيش بينی می گردد.
  ماده ۱۱ : معرفی فرآيند آموزشی بدون محدوديت در نوع روندها و خارج از روندهای جاری نيز مجاز بوده ولی هر شخص حقيقی بيش از دو فرآيند آموزشی را نمی تواند معرفی نمايد.
  تبصره ۱ : موسسات توليد کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی محدوديتی در معرفی فرآيند های آموزشی برتر خود ندارند.
  تبصره ۲ : در دو سال اول اجرای آئين نامه ، دانشگاهها مجاز می باشند فقط نسبت به بررسی و معرفی فرآيند های دانشگاهی اقدام نمايد و پس از آن الزاماً فرآيند های برتر معرفی شده توسط اشخاص حقيقی و حقوقی نيز پذيرش خواهند شد.
  ماده ۱۲ : هفته آموزش توسط وزارت بهداشت که منتهی به ۱۲ ارديبهشت هر سال خواهد بود اعلام می گردد.
  ماده ۱۳ : فرآيند های منتخب در ماده ۶ جهت رقابت و ارزيابی و شناسائی فرآيند مطلوب کشوری در جشنواره کشوری شرکت داده می شوند.
  ماده ۱۴ : برای هدايت و اجرای برنامه های جشنواره دانشگاهی کميته اجرائی جشنواره متشکل از اعضاء ذيل تشکيل می گردد تا نسبت به بررسی و تصويب و اجرای کارهای مرتبط با برگزاری جشنواره دانشگاهی اقدام نمايند.
  ۱ _ معاونت آموزشی به عنوان رئيس
  ۲ _ رئيس مرکز امور هيات علمی به عنوان نايب رئيس
  ۳ _ يک نفر به انتخاب معاون آموزشی به عنوان دبير
  ۴ _ يک نفر کارشناس EDC‌ به انتخاب رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  ماده ۱۵ : يک نفر به پيشنهاد معاون آموزشی و با حکم رياست دانشگاه مسئوليت انجام امور تبليغاتی و روابط عمومی جشنواره دانشگاهی را به عهده خواهد داشت . تا با نهادها و سازمانهای مرتبط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
  تبصره ۱ : واگذاری بخشی از کارهای اجرائی به بخش خصوصی بلامانع است.
  ماده ۱۶ : اين آئين نامه در ۱۶ ماده و ۸ تبصره تصويب و توسط معاونت محترم آموزشی ابلاغ گرديد.