فایل های کارگاه های جشنواره

جهت دانلود فایل های مربوط به کارگاه های برگزار شده جشنواره شهید مطهری بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

راهنمای تدوین فعالیت های نوآورانه آموزشی

فرایند جشنواره شهید مطهری

تعاریف و مصادیق حیطه ها

فرآیند آموزشی یا فعالیت نوآورانه آموزشی