فرایندهای برتر کشوری سال ۹۷

فرایندهای برتر

 

 

رتبه

نام صاحب فرایند

عنوان فرایند

دوم

دکتر حسین صادقی

طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله‌ی کاربردی کردن درس آناتومی به صورت مسئله‌محور توسط گروه همیاران برای دانشجویان علوم پایه‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸

دوم

مریم آویژگان

تدوین، پیاده سازی، پایش و ارزشیابی شاخص های ارتقای عملکرد گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی اصفهان براساس نتایج اعتباربخشی موسسه ای

سوم

دکتر نیکو یمانی

تدوين برنامه درسي ادغام آموزش منش حرفه ای در برنامه درسی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان