مجریان جشنواره

دبیر کمیته علمی: دکتر نیکو یمانی

 

 

دبیر کمیته اجرایی: دکتر آرش نجیمی

 

 

کمیته تخصصی یاددهی- یادگیری

رئیس کمیته: دکتر حقانی

اعضاء: خانم احسانپور- دکتر یقینی- دکتر عمرانی- خانم عبدی

 

کمیته تخصصی محصولات آموزشی

رئیس کمیته: دکتر زرگر خرازی

اعضاء: دکتر یزدان نیک- دکتر دادگستر- دکتر شهیدی - دکتر جهانبخش - دکتر دهقان

 

کمیته تخصصی تدوین و بازنگری

رئیس کمیته: دکتر یمانی

اعضاء: دکتر مصطفوی- دکتر طحانی-دکتر جوکار- دکتر آویژگان- دکتررییسی

 

کمیته تخصصی یادگیری الکترونیکی

رئیس کمیته: دکتر نجیمی

اعضاء: دکتر امینی- دکتر حدادگر- دکترجعفری- دکتر احتشامی - دکتر بحرینی

 

کمیته تخصصی مدیریت و رهبری

رئیس کمیته: دکتر ایرج پور

اعضاء: دکتر سقاییان نژاد- دکتر طاهری- دکتر علوی - دکتر چاپاریان - دکتر فرسایی

 

کمیته تخصصی ارزشیابی آموزشی

رئیس کمیته: دکتر اطهر امید

اعضاء: دکتر صبوری- دکتر نوراللهیان- دکترکاظمی-دکتر محمدی زاده

 

 

اعضای هیات داوران

دکتر نعمت بخش- دکتر یقینی- دکتر رحیمی- دکتر طالقانی- دکتر اعتباری-دکتر رضوی- دکتر رضایتمند- دکتر مصطفوی- دکتر درخشنده

 

 

اعضای کمیته اجرایی

دکتر آرش نجیمی-دکتر اطهر امید- خانم احسانپور-بهاره سلیمانی-صدیقه یزدانی- مهسا حسینی- نازنین سادات موسوی